Hai-luokan SM-säännöt päivitettiin yhdistyksen kokouksessa 10.2.2024, jolloin vanha Hai SM-sääntöliite korvattiin SPV:n SM-säännöillä

SUOMEN-PURJEHDUS-JA-VENEILY-ry-SM-sääntö-2019.pdf (spv.fi)

 ja Hai-luokan sääntöliitteellä LIITE SM-SÄÄNTÖLIITE HAI 20022024

LIITE SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNTÖIHIN 10.2.2024
HAIVENE LUOKKA
Nämä säännöt täydentävät Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV) Suomen Mestaruuskilpailujen sääntöjä
(20.1.2019).
L1. Osallistuminen
L1.1 SM-kilpailu on avoin kaikille Haiveneille, joilla on voimassa oleva mittaustodistus ja jotka täyttävät
luokkasäännön vaatimukset.
L1.2 SM-kilpailu on kilpailuna avoin myös ulkomaisille veneille ja/tai kilpailijoille.
L1.3 Veneen päällikön ja miehistön tulee olla SPV:n jäsenseuran tai vastaavan ulkomaalaisen seuran jäsen.
Koko miehistön tulee olla Haipurjehtijat - Hajseglarna ry:n (”luokkaliitto”) tai vastaavien ulkomaisten
järjestön jäsen.
L2. Aika ja paikka
L2.1 SM-kilpailut pitää järjestää Suomen vesialueella.
L3 Muutettavat säännöt
Ei muutoksia
L4. Radat ja ajat
L4.1 Ratojen on oltava vastatuuli-myötätuuli tyyppisiä.
L4.2 Maksimi keskituulen nopeus ennen lähtöä 13 m/s ja kilpailun aikana 15m/s.
L4.3 Tavoiteaika on 90min ja lähdön maksimiaika 120 min.
L4.3.1 Jos johtava vene saapuu maaliin aikarajan puitteissa, kirjataan sitä seuraavien, 30 min kuluessa
maaliin tulleille veneille maaliintulosija.
L4.3.2 Johtavan veneen aikaraja ensimmäiselle ylämerkille on 30 min.
L4.3.3 Viimeisenä kilpailupäivänä minkään lähdön valmiusviestiä ei anneta klo 15 jälkeen.
L5. Pistelasku ja purjehdusten luku
L5.1 Kilpailussa käytetään sijalukujärjestelmää.
L5.2 Kilpailuohjelmassa on kahdeksan (8) purjehdusta kolmen (3) päivän aikana.
L5.3 Jos kilpailussa on suoritettu viidestä kahdeksaan purjehdusta, jätetään jokaisen veneen huonoin tulos
pois sen kokonaispistemäärästä.
L5.4 Kilpailu on Suomen mestaruuskilpailu, kun vähintään neljä (4) purjehdusta saadaan suoritetuksi.

SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY ry
PURJEHDUKSEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2019
Purjehduksen Suomen mestaruuskilpailujen säännöt 2019 sekä sen luokkakohtainen liite ovat osa SPV:n
kansallisia määräyksiä.
1 Määritelmiä
Näissä säännöissä: Suomen mestaruuskilpailu tai SM tarkoittaa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n (SPV)
hyväksymässä yksityyppi-, konstruktio- tai tasoitusluokassa enintään kerran vuodessa suoritettavaa
kilpailua, joka järjestetään alla olevien ehtojen mukaisesti ja jolle SPV on myöntänyt SM-statuksen.
Luokka tarkoittaa keskenään kilpailevaa veneryhmää.
Luokkamestaruuskilpailu tai LM tarkoittaa kilpailua jolla ei ole SM-arvoa.
Junioriluokka tarkoittaa veneluokkaa, jonka luokkasäännöissä on mainittu, että se on tarkoitettu nuorille ja
jossa on määrätty enimmäisikäraja tai vastaavasti, että nuoret voivat erikseen kilpailla siinä veneluokassa.
Lisäksi luokka voi purjehtia yhden lyhytrata-SM kilpailun, edellyttäen että SM-kilpailuvaatimukset täyttyvät
ja että hakemukset tämän kilpailun järjestämiseen on jätetty asianmukaisesti.
2 SM-statuksen myöntämisen edellytykset
2.1 Säännöt
SM-kilpailuissa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä.
2.2 Luokan SM-säännöt
Luokalla pitää olla SPV:n kilpailusääntölautakunnan hyväksymä SM-sääntöliite, joka täydentää kansallisia
SM-sääntöjä.
2.3 Osallistujamäärävaatimus
Jotta luokan kilpailu voi olla sen SM-kilpailu, sen kahden edellisen vuoden SM- tai LM-kilpailussa ainakin
toisessa on täytynyt olla osanottajia vähintään seuraavasti:
- Olympia ja junioriluokat, 10 venettä.
- ORC ja muut tasoitusluokat, 10 venettä/luokka
- Muut luokat, 10 venettä.
- Joukkuekilpailut, 6 joukkuetta. (Appendix D)
- Parikilpailut, 6 venekuntaa. (Appendix C)
Edellisessä kappaleessa tarkoitetuiksi osallistujiksi lasketaan vain venekunnat, jotka ovat osallistuneet
vähintään kolmasosaan (1/3) kilpailun purjehduksista (ylöspäin pyöristettynä). Tätä sääntöä ei kuitenkaan
sovelleta joukkue- tai parikilpailussa joukkueeseen tai venekuntaan, jonka osalta kilpailuohjelma sulkee pois
osallistumisen riittävään määrään purjehduksia (esimerkiksi pudotussarjan yhteydessä). Purjehdukseen
osallistujaksi ei kuitenkaan lueta venekuntaa, joka purjehduksen tulokseen on saanut merkinnän DNC tai
DNS.
2.4 Protestilautakunta ja kilpailupäällikkö
SM-kilpailuun on nimettävä kilpailulautakunnasta erillinen, vähintään kolmihenkinen protestilautakunta.
Protestilautakunnan puheenjohtaja on pätevyydeltään oltava vähintään kansallinen tuomari. Tämän lisäksi
ainakin yhden protestilautakunnan jäsenistä on pätevyydeltään oltava vähintään aluetuomari.
Kilpailupäällikön on pätevyydeltään oltava vähintään kansallinen kilpailupäällikkö.
2.5 SM-kilpailun anominen
2.5.1 SM-kilpailun (ei LM) järjestämisoikeutta anoo SPV:n jäsenseura asianomaisen luokkaliiton
puoltamana. Anomus on toimitettava SPV:lle kilpailua edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.
Anomuksessa pitää ilmoittaa protestilautakunnan puheenjohtajan ja kilpailupäällikön nimet ja siihen on
liitettävä luokkaliiton hyväksymät tulosluettelot, joista yksiselitteisesti selviää kohdassa 2.2 tarkoitetut SM-
ja/tai LM-kilpailujen osallistujamäärät. Anomuksessa on myös mainittava missä ja milloin kilpailut aiotaan
pitää sekä muut tässä SM-säännössä vaaditut asiat.
2.5.2 Suomen Purjehdus ja Veneily myöntää järjestämisoikeuden anomuksen perusteella tapahtuman
vaatimukset täyttävälle Purjehtijaliiton hyväksymälle seuralle.
2.6 Paikka
SM-kilpailut voidaan järjestää Suomen ja Viron vesialueella. (Tai kuten L2.1 määrää)
3. Kilpailukutsu
3.1 Kilpailukutsu SM-kilpailuun on oltava jokaisen SPV:n jäsenseuran saatavilla viimeistään 2kk ennen
ensimmäistä kilpailupäivää. Tiedot SM-kilpailusta julkaistaan myös Suomen Purjehtijaliiton
kilpailukalenterissa.
4. Veneiden tarkistus
4.1 Jokaisen veneen on esitettävä voimassa oleva mittakirja tai mittalukutodistus.
4.2 Kilpailujen aikana voidaan milloin tahansa suorittaa tarkistuksia.
5 SPV:n mitalit
SM-kilpailun (ei LM) kolmen ensimmäisen veneen miehistöille jaetaan SPV:n SM-mitalit. Kilpailun
järjestäjän vastuulla on tilata mitalit SPV:n toimistosta hyvissä ajoin ennen kilpailua.
6 Luokkamestaruuskilpailu
Luokka, joka ei täytä näiden SM-sääntöjen ehtoja, voi järjestää luokkamestaruuskilpailun.
Luokkamestaruuskilpailussa suositellaan noudatettavaksi näitä sääntöjä soveltuvin osin. SM-hakemusta ei
tarvitse tehdä.
7 Raportointi
Tulokset on julkaistava viipymättä.
8 Poikkeukset näihin sääntöihin
Purjehduksen kilpailusääntölautakunta voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa näistä säännöistä.
Muutos on tällöin kirjattava SM-säännön luokkakohtaiseen liitteeseen.
8 Muutokset kansalliseen SM-sääntöön
Kilpailusääntölautakunnalla on oikeus muuttaa tätä dokumenttia tarvittaessa.