Voimassaolevat Haiveneluokan SM-säännöt 2020:

PDF: SM-säännöt

 

1. TARKOITUS

Suomen mestaruuskilpailulla (SM) tarkoitetaan kilpailua, jossa ratkaistaan vuosittain Haiveneluokan Suo­men mestaruus.

2. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ, AIKA JA PAIKKA

SM-kilpailun voi järjestää vain Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) tunnustama seura. Anomus SM-kilpailun jär­jestämisestä tulee lähettää edellisen vuoden toukokuun loppuun mennessä Haipurjehtijat - Hajseglare ry:lle ja SPV:lle.

Saatuaan Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n lausunnon kilpailun järjestämisestä, SPV voi myöntää luvan kil­pai­lun järjestämiseen ja vahvistaa kilpailuajan ja -paikan. Kilpailu on järjestettävä Suomen vesialueella ja, mikäli mahdollista, vuosittain eri paikkakunnilla.

3. OSANOTTOMÄÄRÄYKSET

SM-kilpailu on avoin kaikille Haiveneille, joilla on voimassa oleva mittaustodistus ja jotka täyttävät luokan säännöt. Koko miehistön tulee olla SPV:n tunnustaman purjehdusseuran ja Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n jäsen.

Kilpailuun osallistuvan ulkomaalaisen veneen ja sen miehistön tulee kuulua maansa vastaaviin yhdistyk­siin.

Miehistön kokonaismäärä on kolme tai neljä. Miehistön jäsenen vaihtoon vaaditaan tuomariston kirjallinen lupa.

Veneen tulee olla vakuutettu kolmatta osapuolta koskevien vahinkojen varalta.

4. KILPAILUKUTSU

Järjestävän seuran on tiedotettava SM-kilpailusta vähintään neljä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailu­päi­vää. Kilpailukutsussa on mainittava kaikki Purjehduksen kilpailusääntöjen sekä Haiveneluokan sääntöjen vaatimat tiedot. Lisäksi on ilmoitettava tarkistusmittausten aika ja paikka.

SM-kilpailun virallinen kilpailukutsu voidaan julkaista Haipurjehtijat-Hajseglare ry:n jäsenlehdessä tai hen­kilökohtainen kutsu on lähetettävä kaikille Haipurjehtijat-Hajseglare ry:n jäsenille. Lisäksi järjestäjä tie­dot­taa kilpailusta SPV:n kilpailukalenterissa. Kilpailu hyväksytään SM-kilpailuksi, mikäli osallistujien määrä edellisenä vuonna on ollut vähintään kymmenen venettä vähintään viidestä eri seurasta.

Purjehdusohjeet tulee olla saatavilla suomenkielisinä. Suomenkieliset ovat ratkaisevat.

5. VENEIDEN TARKISTUKSET

Osallistuvalla veneellä tulee olla voimassa oleva mittaustodistus. Veneiden, purjeiden ja varusteiden tar­kistus­mittauksia voidaan suorittaa pistokokein. Menettelytavasta päättää Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hal­litus yhdessä järjestävän seuran kanssa.

Järjestäjä voi merkitä SM-kilpailuun hyväksytyt veneet Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hyväksymällä mer­killä.

6. SÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusääntöjä, SPV:n määräyksiä, Haiveneen luokkasääntöjä ja purjehdusohjeita.

7. VARUSTEET JA PURJEET

Veneessä on sen kilpaillessa oltava luokkasääntöjen vaatima vähimmäisvarustus. Kaikki käytettäviksi ai­o­tut purjeet on esitettävä tarkastettaviksi järjestäjien määräämällä tavalla ja ajankohtana ennen kilpailun ensimmäistä purjehdusta. Purjeissa tulee olla SPV:n tai muun kansallisen purjehtijajärjestön mittausleima.

Tuomariston luvalla vene voi käyttää vieraalla purjenumerolla varustettua purjetta, joka on asianmukai­ses­ti tarkastettu ja leimattu.

8. RADAT

Ratojen on oltava vastatuuli-myötätuulityyppisiä. Radan pituus valitaan siten, että voittajaveneen tavoite­aika on puolitoista tuntia ja keskimääräinen nopeus vähintään kaksi solmua. Luovilähtö ja luovimaaliin­tulo-osuus ovat pakollisia.

Kilpailulautakunnan tulee voida siirtää kääntömerkkejä tuulen kääntyessä.

Kilpailulautakunnan täytyy mitätöidä purjehdus, jos yksikään radan purjehtinut vene ei ole tullut maaliin kahden tunnin kuluttua lähdöstä. Jos johtava vene saapuu maaliin kahden tunnin kuluessa lähdöstä, kirjataan seuraavan puolen tunnin kuluessa maaliin tulleille veneille maaliintulosija. Muut veneet kirjataan ei maaliin tulleiksi (DNF).

Jos ensimmäinen vene ei saavuta luovimerkkiä puolen tunnin kuluessa lähdöstä, purjehdus pitää mitätöidä ja lähettää uudestaan heti olosuhteiden salliessa. Purjehdusta ei kuitenkaan saa lähettää viimeisenä kil­pailupäivänä klo 17.00 jälkeen.

Ratamerkkeinä tulee käyttää tarpeeksi näkyviä merkkejä. Rata-alueen läheisyydessä tulee partioida järjestäjän turvallisuusvene, joka pystyy tarvittaessa hinaamaan Haiveneitä.

Tuulirajat:

Mikäli keskimääräinen tuulen nopeus on ennen lähtöä yli 15 m/s, ei lähtöä pidä yrittää, ja jos keskimääräinen tuulen nopeus ylittää 17 m/s osapurjehduksen aikana pysyvästi, niin purjehdus tulee keskeyttää.

9. PISTELASKU JA PURJEHDUSTEN LUKU

Kilpailussa käytetään sijalukujärjestelmää. Kilpailuohjelmassa on kahdeksan (8) purjehdusta.

Jos kilpailussa on suoritettu viidestä seitsemään purjehdusta, jätetään jokaisen veneen huonoin tulos pois sen kokonaispistemäärästä. Jos suoritettuja purjehduksia on kahdeksan, jätetään kaksi veneen huonointa tulosta pois kokonaispistemäärästä.

Mikäli vain neljä purjehdusta on suoritettu, lasketaan niiden kaikkien pisteet veneen kokonaispiste­määrään.

Mikäli ei saada suoritetuksi vähintään neljää purjehdusta, Suomen mestaruutta ei jaeta.

Tasapisteet:

Mikäli veneillä on samat sijat, viimeisen suoritetun purjehduksen tulos ratkaisee lopputuloksen.

10. KILPAILUN AIKATAULU

Kilpailut on purjehdittava kolmena (3) päivänä. Päivinä 1 ja 2 purjehditaan normaalisti kolme

purjehdusta ja päivänä 3 kaksi purjehdusta. Kilpailupäällikkö voi tarvittaessa muuttaa

purjehdusten määrää. Lähtöjen maksimimäärä kolmantena kilpailupäivänä on kaksi (2).

11. TUOMARISTO

SM-kilpailun tuomaristoon kuuluu vähintään kolme jäsentä kahdesta tai useammasta seurasta:

a) puheenjohtaja, jolla on oltava vähintään SPV:n kansallisen tuomarin pätevyys.

b) kaksi muuta jäsentä, joilla on oltava vähintään SPV:n aluetuomarin pätevyys.

Tuomariston jäsen ei voi olla kilpailulautakunnan jäsen eikä osallistuva kilpailija.

12. TULOKSET

Järjestävän seuran on kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä lähetettävä täydelliset kilpailupöytäkirjat SPV:lle ja Haipurjehtijat - Hajseglare ry:lle. Virallisissa lopputuloksissa tulee mainita kaikkien osallistuneiden veneiden nimet, jos sellainen on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettu, sekä koko miehistön suku- ja etunimet sekä purjehdusseurat, joita he ovat edustaneet.

13. PALKINNOT

Voittajaveneen perämies ja miehistö saavat SPV:n tai Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n mestaruuskunniakirjat.

Kolmelle parhaalle miehistölle jaetaan Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n mestaruusmitalit.

Voittajaveneen perämies ja miehistö saavat Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n kiertopalkinnot vuodeksi haltuunsa.

Kilpailun kuudelle parhaalle miehistölle jaetaan henkilökohtaiset palkinnot.

Jokaisen lähdön voittajaveneen miehistölle on jaettava palkinto.

Järjestävä seura voi jakaa lisäpalkintoja.

14. MAINONTA JA SPONSOROINTI

Haipurjehtijat - Hajseglare ry. pidättää itsellään oikeuden osallistua kilpailuun kohdistuviin mainos- ja sponsorointineuvotteluihin.

15. MUUTOKSET

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi pitää tehdä kirjallisesti Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n hallitukselle. Tutkittuaan muutoksen aiheellisuuden se tuo muutosehdotuksen päätettäväksi Haipurjehtijat - Hajseglare ry:n yleiseen kokoukseen. Muutetut säännöt toimitetaan Suomen Purjehdus ja Veneily SPV:lle, missä ne lopullisesti hyväksytään.