HAIPURJEHTIJAT – HAJSEGLARE R.Y. SÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Haipurjehtijat - Hajseglare r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
a) edistää ja kehittää haipurjehdusta ja toimia eri paikkakunnilla olevien haipurjehtijoiden yhdyssiteenä.
b) tehdä haipurjehdus ja haivene tunnetuksi ja herättää kiinnostusta sitä kohtaan
c) edesauttaa jäsentensä osallistumista haikilpailuihin vierailla paikkakunnilla
d) järjestää yhteistyössä purjehdusseurojen kanssa vuosittain hailuokan Suomen mestaruuskilpailut.
e) järjestää vuosittainen Hai Ranking –kilpailu
f) toimia luokkaliittona Suomen Purjehdusliiton alaisuudessa
g) tehdä parannuksia haiveneen rakenteeseen, varusteisiin ja purjeisiin
h) kirjoittaa haiveneestä ja haipurjehduksesta omassa hailehdessä, luokan www-sivuilla sekä veneilyalan julkaisuissa.


3. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitukset ja maksaa vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsentä, joka omistaa Haiveneen sanotaan veneenomistajajäseneksi. Jos veneellä on useampi omistaja, ilmoittavat omistajat keskuudestaan yhden henkilön veneenomistajajäseneksi.


4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5. Jäsenmaksu
Jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous vuodeksi kerrallaan.


6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut yhdeksän (9) jäsentä, kukin kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Kolmasosa heistä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi (5) sen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.


8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (1.1 – 31.12.)
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausunto viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.


9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesä - elokuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Haiveneen rakennetta, varusteita ja purjeita koskevissa asioissa vain veneenomistajajäsenellä on äänioikeus. Äänioikeuden edellytyksenä on, että veneellä on voimassa oleva mittakirja.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kutsu yhdistyksen kokoukseen ilmoitetaan yhdistyksen internetsivuilla sekä sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.


11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen päätösvaltaisuus
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi,
on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen
kokouskutsun lähettämistä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.